• +90 (312) 472 89 36
    • info@mirrorsmmm.com
Apr 02
0

YouTube ve Sosyal Medya Kazançlarına Yeni Düzenleme

14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2.maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 20/B maddesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiş ve 26.10.2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

YouTube ve Sosyal Medya Kazançlarına Yeni Düzenleme

YouTube ve SOSYAL MEDYA KAZANÇLARINA YENİ DÜZENLEME

ve

BU KİŞİLERİN YAPMASI GEREKENLER

 

SMMM / Bağımsız Denetçi Harun AÇIKGÖZ

 

 

GİRİŞ

14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2.maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 20/B maddesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiş ve

26.10.2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Sonrasında ise, 12/1/2022 tarihli ve 31717 sayılı Resmi Gazete 'de sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasına ilişkin 318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmış ve özellikle Youtuber’ ların vergisel sorumluluklarına dair tüm soru işaretleri giderilmiştir.

 

DÜZENLEME ÖNCESİ NE GİBİ SORUNLAR YAŞANIYORDU

Sosyal medyada sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançların tamamı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazançlara ilişkin hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulmaktaydı.

Asıl sorunda burada ortaya çıkıyordu, Bir Mali Müşavir ile anlaşma yapmak sureti ile Vergi Beyannamelerini tahakkuk ettirmek ve defter tutturmak zorundalardı.

Bu konuda geçmişte herhangi bir düzenleme yapılmadığından kazançları aylık 700,00 TL nin altında kalan youtuber’lar Vergi mükellefi olmaları durumunda, SMMM hizmet bedeli ve toplamda yıllık 1.600 TL yi bulan Beyanname Damga Vergileri nedeni ile insanlara faydalı olabilmek adına açtıkları kanalları üzerinden yurt dışından az da olsa döviz getirmelerine rağmen içerik üretmek ve video yayınlamakta tereddüt ediyorlardı.

Çoğu da bu tür faaliyetlerinden vaz geçmek zorunda kalmıştı.

 

TEBLİĞ SONRASI İÇERİK ÜRETİCİLERİNİN YAPMASI GEREKENLER

 

Öncelikle İstisnadan kimler faydalanabilecek?

İstisnadan, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanabilecektir.

Söz konusu istisna uygulamasında mükelleflerin tam veya dar mükellef olmalarının bir herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

İçerik üreticilerinin İstisnadan faydalanma şartları nelerdir?

Bu tür faaliyetlerde bulunan kişilerin bu faaliyetleri sonucu elde edecekleri tüm hasılatı tahsil etmelerini teminen Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açmaları şartı getirilmiş olup, Genel olarak Türkiye’de yaşayan tüm youtuber’lar tahsilatlarını bu şekilde yapmaktadır.

Bu kapsamda, İstisnadan faydalanmak isteyenler ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Vergi Dairesinin sicil servisine bizzat başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin olarak dilekçe vermelidir.

Vergi dairesinden Tebliği ekinde örneği yer alan 193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin hazırlanan İstisna Belgesini almaları ve aldıkları bu belgeyi hesaplarının bulunduğu Banka şubesine vermeleri gerekmektedir.

Bankalar ise, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve tevkif edilen vergileri, 193 sayılı Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyeceklerdir.

Buradaki ince ayrıntı ise, Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetlerinin bulunmaması halinde ise istisna kapsamına giren faaliyetlerle ilgili mükellefiyet tesisinin ardından istisna belgeleri alınabilecek olmasıdır.

Şirket ortaklıkları bulunan içerik üreticileri şahsen ticari kazanç yönünden Gelir Vergisi mükellefi olarak değerlendirilmeyeceğinden istisna belgesi almalarında sakınca olmayacaktır.

 

İstisnadan faydalananların yükümlülükleri nelerdir?

193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesinde istisna edilen türdeki faaliyetlerde bulunan mükelleflerden istisnadan faydalananların yıl içindeki kazançları toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan (2022 yılı için 880.000 TL) tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter- beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunluluklarının kaldırılmıştır.

Bu istisna faaliyetlerinin yanı sıra mükelleflerin ticari, zirai veya serbest meslek kazancı yönünden başka faaliyetlerinin bulunması halinde, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları devam etmektedir.

SONUÇ

İstisnadan faydalanmak isteyen YouTuber lar ve diğer sosyal medyadan kazanç elde eden kişiler ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Vergi Dairesinin sicil servisine bizzat başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin olarak tebliğ ekinde örneği yer alan istisna belgesini almalı ve bu belgeyi hesaplarının bulunduğu Banka şubesine elden vermeleri gerekmektedir.

Bu aşamadan sonra tüm yükümlülük ilgili banka şubesinde olup, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve tevkif edilen vergileri, 193 sayılı Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyeceklerdir.

Genellikle İnsanlara faydalı olabilmek adına açtıkları kanalları üzerinden videolar paylaşan ve az da olsa yurt dışından döviz getiren özellike YouTuber olarak tabir edilen kişilerin bu tür faaliyetlerinden vergisel zorluklar ve denetim kaygısı yüzünden vazgeçmesinin önüne geçilmiş ve kazançları basit bir yöntemle vergilendirilmiştir.

 

KAYNAKÇA

318 Seri Nolu Gelir Vergi Genel Tebliğ

Super User

Who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself. You can find him on Facebook, Twitter and Google +.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.